Om

Europakorridoren är en ideell förening som drivs av kommuner, regioner och intresserade branschföreträdare i Sverige och Tyskland. Tillsammans vill vi knyta Sverige närmare Europa och öka svensk tillväxt genom nya stambanor i södra Sverige.

Vi arbetar för att sträckan av nya stambanor i södra Sverige, det vi kallar Europakorridoren, ska färdigställas så snart som möjligt. Med nya stambanor får Sverige ett Europakompatibelt, effektivt, miljöanpassat och långsiktigt hållbart trafiksystem som hela landet tjänar på. Vi kallar den Sveriges viktigaste järnväg.

Stärker tillväxten

Nya stambanor avlastar spåren och knyter ihop Sveriges folktätaste regioner. Det binder samman stad och land och ger förutsättningar till fler bostäder. En effektivare arbetspendling vidgar arbetsmarknadsregionerna i både stationsorterna och i närområdet.

Ökar exportkraften

Nya stambanor i södra Sverige ökar kapaciteten till Göteborgs hamn. Mer gods kan flyttas från lastbil till järnväg, med större säkerhet, förutsägbarhet och punktlighet som resultat. Det stärker exportkraften och den globala konkurrenskraften för svenskt näringsliv.

Ökar takten i omställningen

Det övergripande klimatmålet innebär noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Det är ett tufft mål. Omställningen kan inte vänta. Med nya stambanor har vi chansen att skapa ett klimatneutralt transportsystem på riktigt, innan det är för sent.

Öppnar nya marknader

Med nya stambanor går vi i takt med EU:s satsningar på en sammanhållen tågtrafik. Det ger bättre förutsättningar för en inre marknad med fri rörlighet och knyter samman Sverige med Hamburg och viktiga tillväxtområden i Europa.

Är en god investering

Sverigeförhandlingens utredare är tydliga – att bygga ut järnvägen skapar enormt positiva samhälls- och klimateffekter. Projektets betydelse för Sverige är stor. Genom att öka investeringsbudgeten, eller som Europakorridoren förespråkar, skapa en separat ram med finansiering via eget anslag eller lån, behöver inte viktiga infrastrukturprojekt ställas mot varandra. Oavsett lösning utgår vi från att staten står fast vid sitt tidigare budskap: när stambanorna byggs ska inget annat trängas undan.

Sveriges viktigaste järnväg inte kan vänta

Sverigeförhandlingens utredare är tydliga – att bygga ut järnvägen skapar enormt positiva samhälls- och klimateffekter.

Styrelse

Mona Forsberg

Ordförande Kommunalråd Jönköpings kommun
Styrelse vice ordforande Stefan Gustafsson

Stefan Gustafsson

Ledamot Kommunstyrelsens ordförande Mölndals stad
Blank profile picture

Alexander Svensson

Ledamot Kommunalråd Helsingborgs Stad

Mari Hultgren

Ledamot Ordförande bygg-och Miljönämnden, Linköpings kommun
Jörgen Oskarsson Ledamot

Jörgen Oskarsson

Ledamot Fd kommunalråd i Mjölby kommun

Magnus Gunnarsson

Ledamot Kommunstyrelsens ordförande Ljungby kommun
Europakorridoren styrelse ledarmot Mikael Karlsson

Mikael E. Karlsson

Ledamot Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Värnamo Kommun
Blank profile picture

Helena Ruderfors

Ledamot Kommunalråd Borås Stad

Annette Olsson

Ledamot 1:e vice ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden, Region Östergötland
Europakorridoren styrelse Urban Granström

Urban Granström

Suppleant Kommunstyrelsens ordförande Nyköpings kommun
Europakorridoren styrelse suppleant Roland Karlsson

Roland Karlsson

Suppleant Kommunfullmäktiges ordförande Ulricehamn kommun
Blank profile picture

Angela Fast Torstensson

Suppleant 2:e vice ordförande i Infrastruktur-och kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen
Europakorridoren styrelse VD Mattias Josefsson

Mattias Josefsson

Verkställande direktör 070-144 36 11

Medlemmar