Därför behöver Sveriges stambanor byggas ut

2020-03-19

Ett modernt, effektivt, miljöanpassat och långsiktigt hållbart trafiksystem. Föreningen Europakorridoren arbetar för att framtidssäkra Sverige.

Tågresenärer och antalet tåg har tilltagit succesivt sedan 1990-talet i Sverige och enligt Trafikverket är det uppenbart att färdmedlet kommer att fortsätta öka i popularitet. I en prognos fastslår de att vid 2040 kommer antalet personresor att ha ökat med 32 procent och antalet godstransporter med 64 procent.

– Det svenska järnvägssystemet är redan hårt belastat och under rusningstid är det fullt på spåren. Att rusta upp våra befintliga stambanor skulle inte öka vår kapacitet – det behöver helt enkelt byggas nya stambanor, säger Linnea Jägestedt, verksamhetsansvarig på Europakorridoren.

Europakorridoren är en intresseorganisation som drivs av cirka 30 kommuner och regioner främst i södra Sverige, samt andra intresserade branschföreträdare i Sverige och Tyskland.

– Europakorridoren är både namnet på vår organisation och det område som sträcker sig från Stockholm över Jönköping till Göteborg respektive Skåne och sedan vidare genom Danmark till Tyskland. Vi verkar för byggnation av nya stambanor och vill föra Sverige och Skandinaven närmare Europa, säger Linnea Jägestedt.

Hon berättar att när Europakorridoren byggs ut kommer Sverige få ett nytt och modernt trafiksystem där alla trafikslag samverkar med höghastighetståget som pulsåder:

– Utbyggnaden kommer förkorta restiderna markant – vi räknar med 30 till 65 procent beroende på var du bor i landet – och skapa stora sammanhängande stråk av regionala arbets- och bostadsmarknader. Med bättre kommunikationer får du fler jobb att välja på och väsentligt större möjligheter att bo där du verkligen vill.

Europakorridoren och de nya stambanorna kommer dessutom att frigöra kapacitet på Södra och Västra stambanan för godståg och snabba regionaltåg.
– Det innebär att godståget äntligen på allvar kan konkurrera med den ineffektiva och icke miljövänliga vägtrafiken, säger Linnea Jägestedt.

Flera länder i Europa har redan en höghastighetsjärnväg, eller långt framskridna planer på att bygga en.
– Det är ett gott tecken. Men, ska vi värna om Sveriges konkurrenskraft så krävs det också att vi satsar på ett modernt trafiksystem. Att inte göra någonting är inte att ligga i fas. Till slut hamnar vi på efterkälken när övriga länder går framåt, säger Linnea Jägestedt och avslutar:

– Våra europeiska grannar står till exempel för 75 procent av vår export, det vill säga 1 500 miljarder kronor varje år. Det är självklart att vår industris kvalitet och innovationsförmåga är grunden till det, men ska vi framtidssäkra Sverige krävs det också att vi har ett modernt trafiksystem. Det här är en utbyggnad som skulle gynna hela landet.

Fakta

  • En dubbelspårig järnväg har samma kapacitet som en motorväg med 15 filer.
  • Eldriven spårtrafik är det mest energieffektiva transportsätt vi känner till.
  • Elbilar använder 50‒80 procent mer energi för personer och dubbelt så mycket för gods.
  • Det är 20–30 gånger säkrare att åka tåg än att åka bil.
  • Modern tågtrafik är i dag det snabbaste landtransportmedlet.
  • Restider under 3 timmar ersätter inrikesflyget.