Miljö & säkerhet

Miljöproblemen blir allt svårare och växthuseffekten hotar vår existens. Trafiken bidrar i hög grad, särskilt vägtrafiken och flyget, som dessutom är i snabb tillväxt. Enligt prognoser från Statens institut för kommunikationsanalys (1999) kommer den tunga trafiken i Sverige att öka med ca 40-60% fram till 2010, om inget görs.
Härtill kommer att vägtrafiken orsakar fler dödsfall och personskador än andra trafikslag.
Höghastighetståget är snabbt, säkert och tillförlitligt. I Japan, där man kört höghastighetståg sedan 1964, har hittills ingen skadats eller dödats av tåget och genomsnittsförseningen är bara 24 sekunder.
Ett modernt höghastighetståg drar dessutom mindre energi än ett gammalt, långsammare tåg.
Höghastighetstekniken kommer effektivt att flytta trafik från vägar och flyg, till det betydligt miljövänligare tåget. Vid en resa mellan Stockholm och Helsingborg släpper en dieselbuss ut ca 12 kg koldioxid per person (en gas som bidrar till växthuseffekten). Personbilen producerar, med samma förutsättningar, ca 107 kg och flyget ca 50 kg. För tåget är motsvarande siffra 0,0 kg. Under en resa mellan Stockholm och Göteborg motsvarar koldioxidutsläppen från tåget 3 milliliter bensin (0,003 liter). För bilen är siffran 35 liter.*

I regionen Europakorridoren beräknas, med ett nytt systemtänkande, koldioxidutsläppen från trafiken minska med ca 270 000 ton/år till år 2010, trots att det totala trafikarbetet ökar kraftigt. Persontrafiken på Europabanan/Götalandsbanan skulle därmed komma att ta bort hela 17% av den ökning av trafikens koldioxidutsläpp som skett mellan 1990 och 1998. De positiva miljöeffekterna på godstrafiken har ej beräknats, men uppskattas vara minst lika stora.

*/Uppgifterna är hämtade från SJ:s hemsida, www.sj.se. Där kan du själv göra en miljöanalys av ditt resande.

Genomskärning: En modern järväg är endast 15 m bred. Med bullervallar ökar bredden

Väg och järnväg kan ligga nära varandra. Illustrationen visa Banestyrelsens studie från 1998 hur nära järnvägen kan ligga motorvägen söder om Köpenhamn. På nya Öresundsförbindelsen ligger järnväg och väg närmare än detta mått i både Sverige och Danmark.