Miljö & säkerhet

Höghastighetståget är den enda transportlösning som miljömässigt är långsiktigt hållbar, utan att kompromissa med effektivitet och snabbhet. När vägtrafiken och flyget noterar sina koldioxidutsläpp per person i kilo, räknar det moderna tåget i mikrogram.2011 presenterade EU-kommissionen en vitbok kring framtidens transporter i Europa. Bland de tio mål man sätter upp för ett konkurrenskraftigt och miljömässigt hållbart transportsystem kan vi notera
– att 30% av vägtransporterna över 300 km till 2030 bör flyttas över till andra transportmedel (och mer än 50% till 2050)
– att längden på höghastighetsbanorna bör tredubblas till 2030 (och vara fullt utbyggt till 2050)
– att alla flygplatser i nätverket och alla viktiga hamnar ska anslutas till järnvägsnätet till 2050.Med ett modernt trafiksystem kan stora miljövinster hämtas hem utan att företagens konkurrenskraft och människornas rörelsefrihet begränsas. Tvärtom, det moderna trafiksystem som inte skadar miljön, ökar våra möjligheter att bevara och utveckla vår välfärd. Stora järnvägsprojekt ger alltid stora miljövinster.


En modern banvall är endast 15 m bred. Med bullervallar ökar bredden.

tag-pelare
Om man bygger höghastighetsbanan på pelare blir den 13 meter bred – och endast 6 meter på marken. Därmed används mindre mark och plankorsningar undviks.


Väg och järnväg kan ligga nära varandra. Illustrationen visar hur nära järnvägen ligger motorvägen söder om Köpenhamn. På Öresundsbron ligger järnväg och väg närmare än så, i både Sverige och Danmark.