Genomförande och ekonomi

De nya stambanor som riksdagen nu bestämt ska byggas, är en möjlighet för svensk industri att i fullskala utveckla ny teknik inom järnvägssektorn. Det ger Sverige chansen att bryta ny mark och skapa nya exportmöjligheter. Marknaden för höghastighetsteknik är global och i kraftig tillväxt.

Ett förslag till att genomföra projektet är att bilda ett statligt ägt bolag, som får till uppgift att låna upp behövligt kapital och så snart som möjligt bygga banorna. På detta sätt kan investeringen ske snabbt och avskrivningen göras på ett normalt sätt – under 40 till 50 år. Utredningar visar att intäkterna från biljettförsäljning och banavgifter i stort sett täcker kostnaderna för räntor och amorteringar på lånen.

Det betyder att framtida resenärer kommer att betala banorna på samma sätt som trafikanterna på Öresundsbron betalar bron i form av avgifter. För varför ska dagens skattebetalare stå för framtida resenärers biljetter?

Det är dock den förhandlingsperson som regeringen utsett som i hög grad avgör hur projektet ska förverkligas. Denne ska nämligen
– föreslå principer för finansiering samt skapa överenskommelser om medfinansiering av stationer och anslutningar till dessa
– föreslå en utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö
– förhandla med berörda aktörer där stambanorna angör respektive stad
– skapa överenskommelser med kommuner, regioner och landsting kring åtgärder som förbättrar tillgänglighet och kapacitet och leder till ett ökat bostadsbyggande
– föra samtal med Danmark angående en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Genomförande och ekonomi