Kapacitetsutredningen visar att vi bör bygga ut ett svenskt höghastighetsnät!

Nu har äntligen kapacitetsutredningen kommit. Den visar att en utbyggnad av i varje fall ett av alternativen för sträckningar och trafikeringar på ett höghastighetsnät i Sverige i stort sett i den sträckning, som Europakorridoren under många år förordat, går ihop sig samhällsekonomiskt! Detta är naturligtvis ett mycket glädjande besked, som jag hoppas att regeringen tar till sig.

Utredningen kunde kanske varit ytterligare lite tydligare i beskeden till regeringen vad framtiden kommer att kräva av den svenska järnvägen. Man pekar dock på att miljökraven inte kommer att kunna uppfyllas med de planer, som  idag finns. Ytterligare åtgärder måste till om regeringens målsättning för utsläppsminskningar skall kunna uppnås. Betydligt mycket mera trafik måste överföras från flyg och vägtrafik till järnvägarna. För att detta skall kunna ske måste kapaciteten på det svenska järnvägsnätet kraftigt ökas. Detta kan ske dels genom upprustningar och andra effektivitetsåtgärder, men  nya järnvägar måste också byggas.

Här borde utredningen varit lite mer offensiv i sina förslag för framtiden. Visserligen föreslår man en utbyggnad av Ostlänken och Göteborg-Borås samt vidare utredningar av övriga höghastighetsnätet med inledning i Skåne. Men det verkar som om man inte riktigt vågar lägga fram de förslag om utbyggnader av till exempel Europabanan/Götalandsbanan, som utredningen enligt min tolkning visar att framtiden kräver. Ser inte politikerna detta kan de komma att tveka inför de inriktningsbeslut som skall komma. Kommer inte politikerna nu att våga ta ställning för höghastighetsjärnvägar i Sverigte förskjuts utbyggnaden än mer i tiden. Det meanr jag att Sverige inte har råd med! Vi kommer att halka längre och längre efter våra konkurrenter. Om svenska företag får svårigheter att på grund av avståndsshandikappet konkurrera med företag nere i Europa kommer de att tvingas etablera sig i andra länder närmare kunderna. För att motverka detta måste godstransporterna på järnväg få ökade möjligheter att komma fram på ett snabbt och smidigt sätt. Den bästa möjligheten att klara detta är att separera den snabbaste persontrafiken från godstrafiken. Det är, som alla vet, hastighetsskilladerna mellan tågen som gör att kapaciteten inte räcker till. EU kräver dessutom att speciella godskorridorer skall byggas ut i Europa. Där måste vi hänga med i utvecklingen, inte minst därför att vi är ett så exportberoende land med stort avståndshandikapp.

Nu förväntar vi oss att regeringen i sin infrastrukturproposition tar fram ett förslag till inriktningsbeslut om en utbyggnad av höghastighetsnätet i Sverige och att man där också ger det vidare utredningsarbetet högsta prioritet. Förhoppningsvis kan också en del av detta järnvägsnät på ett eller annat sätt komma med i höstbudgeten. Finansminister Anders Borg sade ju bland annat i samband med vårbudgeten att han hoppades att prognoserna för den svenska ekonomin skulle se bra ut till hösten och att man då skulle kunna satsa på en del stora projekt inom järnvägssidan. Måtte han få rätt! I så fall kommer en utbyggnad av höghastighetsnätet med största sannolikhet att leda till än bättre samhällsekonomi i framtiden!

Jag är fullständigt övertygad om att även de nu förbättrade samhällsekonomiska beräkningsmodeller man använt i Kapacitetsutredningen undervärderar de samhällsekonomiska vinsterna av en kraftigt utbyggd infrastruktur!

Vi måste tro på framtiden och våga göra de satsningar som framtiden kräver!

Bloggarkiv