//Järnvägen behöver förnyas!

Järnvägen behöver förnyas!

Nu har den svenska sommaren slagit till mot järnvägen. Det har varit mycket varmt och det har ställt till problem för såväl spåren som den rullande materielen. Långa förseningar har uppstått och passagerare har suttit inlåsta på tågen utefter banan. I vintras var det den hårda vintern och den stora snömängden, som orsakade problemen. Är det verkligen vädret, som är orsaken till alla problem? Ja, naturligtvis spelar extrema väderförhållanden en stor roll. Men en än större del av problemen ligger i för dåligt underhållna banor och tåg. Vi har inte resurser att underhålla investeringarna ordentligt. Beror detta på för lite pengar? Jag tror inte det. Den viktigaste orsaken är att kapacitetsbristen på såväl spåren som i antalet tåg är mycket stor i Sverige. Det åker så mycket folk på tågen, så att alla tåg måste i princip rulla hela tiden. Det leder till att man inte hinner underhålla och serva tågen så, som man borde göra. Detta leder i sin tur till att de tåg, som blir stående måste ersättas med andra tåg, som egentligen skulle varit på service. Därmed är en negativ spiral igångsatt. Det transporteras också mera gods på järnväg än någonsin tidigare. Godstågen kör oftast med en lägre hastighet än persontågen. Detta leder till att de olika tågslagen hindrar varandra med förseningar och irritation som följd. Det finns därmed inte heller tid och plats för ett normalt och nödvändigt underhåll av spåren. Det vi behöver i Sverige är ett rejält nytänkande på järnvägssidan! Vi måste liksom stora delar av övriga världen satsa på nyinvesteringar på tågsidan och i allt högre grad separera den snabba persontrafiken från den långsamma godstrafiken. För att klara detta måste vi bygga ut nya banor för höghastighetstrafik! Därmed kommer persontrafiken att öka kraftigt här liksom i andra länder, där man gjort denna utbyggnad. Samtidigt ger det stora kapacitetsökningar för gods och lokal persontrafik på det gamla järnvägsnätet. Vi måste också skaffa nya tåg i ett sådant antal att man faktiskt har möjlighet att ställa av tåg regelbundet för service, så att tågen verkligen fungerar ute på våra järnvägar! Varför gör man då inget åt detta? Ja, regerinens utredning om höghastighetsbanor kom i september förra året. I den skrev utredaren Gunnar Malm att vissa saker borde utredas ytterligare innan beslut kan fattas. Detta har regeringen tagit fasta på och säger att det behövs mera utredningar, innan man kan fatta beslut. Detta har jag full respekt för. Men varför tar man då inte tag i detta från regeringens sida? Det kan jag inte förstå och inte heller acceptera eller försvara! Ju längre man väntar med att göra dessa utredningar desto längre tid tar det innan vi får ett fungerande järnvägssystem i Sverige ett system, som passagerare och godstransportörer kan lita på. Jag anser att regeringen agerar ansvarslöst i denna fråga! Tag fram det beslutsunderlag, som erfordras för att kunna fatta ett beslut om en utbyggnad av höghastighetsbanor eller ett beslut om att inte göra denna utbyggnad i vårt land. Fatta ett beslut om utredningarna nu och vänta inte. Tid kostar pengar! Det gäler såväl förseningar, försämrad utveckling på grund av osäkerhet och tveksamhet om investeringars lönsamhet som ökande kostnader ju längre tiden går. Detta är inte acceptabelt! En enträgen vädjan till regeringen, agera nu!

Gunnar Sibbmark

2010-07-19T09:26:32+00:0019 juli 2010|